ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την παροχή υπηρεσίας “Υποστήριξη του  Ελληνογερμανικoύ Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στην υποβολή πρότασης με αντικείμενο το ενεργειακό σεμινάριο EUREM, την εισαγωγή αυτού στην Αλβανία και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Τοπικές Αυτοδιοικήσεις στην διασυνοριακή περιοχή, στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA II cross-border cooperation programme «Greece - Albania 2014-2020»

 

Ημερομηνία          :

24/08/2016

Αρ. Πρωτοκόλλου :

TH-00240816010

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών :

30/08/2016

 


Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας “Υποστήριξη του  Ελληνογερμανικoύ Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στην υποβολή πρότασης με αντικείμενο το ενεργειακό σεμινάριο EUREM, την εισαγωγή αυτού στην Αλβανία και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Τοπικές Αυτοδιοικήσεις στην διασυνοριακή περιοχή, στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA II cross-border cooperation programme «Greece - Albania 2014-2020»

Προκύρηξη σε pdf

 

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού

Αριθμός Διακήρυξης: TH-00270114008/2014

 

Το ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την υποστήριξη του ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ στην υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας ΠΕ1,ΠΕ2,ΠΕ3, ΠΕ4 και ΠΕ5 του έργου «Ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου αγροδιατροφικών προϊόντων στη διασυνοριακή περιοχή» / «Development of an e-auction market for agri-food products in the cross-border area» και ακρωνύμιο E-AUCTION στο πλαίσιο του IPA Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013.

O προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου είναι 32.850,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 11/02/2014 και ώρα 14:00, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 12/02/2014 και ώρα 12:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, ενώσεις ή συμπράξεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ και έχει την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/27.6.1997) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. της ημεδαπής ή αλλοδαπής που πληρούν τις απαιτήσεις που τίθενται στα Άρθρα 6 και 11 της Διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 1.642,50 ευρώ.

Οι προδιαγραφές των παραδοτέων αναλύονται στο άρθρο 2 της Διακήρυξης. Η παράδοση των παραδοτέων  θα   γίνεται τμηματικά ως τις 31/07/2014. 

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για τμήμα του έργου. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά με την ολοκλήρωση κάθε δράσης και την παράδοση των σχετικών παραδοτέων.

 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη και την αποστολή του πλήρους τεύχους αυτής δίδονται στο τηλέφωνο 2310 327733,  fax:  2310 327737, αρμόδια κ. Αλεξάνδρα Ταβλαρίδου.

download προκήρυξη σε pdf
Αλεξάνδρα Ταβλαρίδου

Τηλ.: 0030 2310 327733-35
Fax: 0030 2310 327737
a.tavlaridou( )ahk.com.gr