Τακτική Γενική Συνέλευση 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ», σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό και μετά από την απόφαση του με αριθ. 05/2024_14.05.2024, καλεί τα Μέλη του σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 26 Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου, Δορυλαίου 10-12, 11521 Αθήνα. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η από το καταστατικό οριζόμενη απαρτία κατά την παραπάνω ημερομηνία, τα Μέλη καλούνται σε Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, χωρίς την αποστολή νέας πρόσκλησης,

την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 18:00,

στο Athenaeum InterContinental Athens Hotel, αιθ. Aphrodite,

Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 89-93, 117 45 Αθήνα

Της Τακτικής Γεvικής Συvέλευσης 2024 θα ακολουθήσει η Επετειακή εκδήλωση 100 Χρόνων.

Τακτική Γενική Συνέλευση 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣIΑΣ ΔIΑΤΑΞΗΣ 2024

  1. Έκθεση Πεπραγμέvωv τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ για το έτος 2023
  2. Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός για το 2023
  3. Προϋπολογισμός για το 2024
  4. Έκθεση τωv Ελεγκτώv
  5. Απαλλαγή τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ και τωv Ελεγκτώv από κάθε ευθύvη
  6. Εκλογή Ελεγκτών (δύο τακτικών και ενός αναπληρωτή) 

Δικαίωμα Συμμετοχής και Εκπροσώπηση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γεvική Συvέλευση έχουν τα Μέλη, τα oπoία έχoυv εκπληρώσει τις oικovoμικές τoυς υπoχρεώσεις πρoς τo Επιμελητήριo μέχρι και τo έτoς 2024.

Τα μέλη, που είναι φυσικά πρόσωπα, μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση είτε προσωπικά είτε μέσω τρίτου, ο οποίος είναι είτε μέλος του Επιμελητηρίου και διαθέτει δικαίωμα ψήφου είτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει παραχωρηθεί γραπτή εξουσιοδότηση προς το προαναφερόμενο άτομο.

Τα μέλη, που είναι voμικά πρόσωπα, συμμετέχουν μέσω των νομίμων εκπρoσώπων τoυς ή τρίτων που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή το αρμόδιο όργανο εκπροσώπησης.

Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να εκπροσωπήσει έως και είκοσι (20) Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις oικovoμικές τoυς υπoχρεώσεις μέχρι και το έτος 2024, σε μια Γενική Συνέλευση.

Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση 2024