Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος επιδιώκει να αποτελέσει πυλώνα αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στη διεθνοποίηση, στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, στη διδακτική και μαθησιακή καινοτομία, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στη διασύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία.

Πρωτόκολλο συνεργασίας, με αντικείμενο την από κοινού αξιοποίηση τεχνογνωσίας και υποδομών, υπέγραψαν το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Κύριος σκοπός του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας είναι:

  • η ανάληψη δράσεων που σχετίζονται με την εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών,
  • η συνεργασία σε ερευνητικό επίπεδο,
  • η δημιουργία τεχνοβλαστών (Spin off) με σκοπό την οικονομική αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας και τη διασύνδεσή της με την παραγωγική διαδικασία,
  • η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας και η δημιουργία think tank και
  • η αποτελεσματική διασύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας.

Επιπλέον, Πρωτόκολλο συνεργασίας, με αντικείμενο την από κοινού αξιοποίηση τεχνογνωσίας και υποδομών, υπέγραψαν ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ), το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Η τριμερής αυτή συνεργασία ανοίγει τον δρόμο για την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών στους τομείς της λιμενικής ανάπτυξης και λειτουργίας, των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Websitewww.ihu.gr

Social MediaLinkedInFacebookYouTube