Οικονομικά

Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση όλων των οικονομικών και λογιστικών σας υποθέσεων.

© iStock.com/AndreyPopov

Είσπραξη Απαιτήσεων

Ανοιχτές οφειλές πελατών μπορεί να αποτελέσουν μεγάλο πρόβλημα για μία επιχείρηση. Διεκδικήσεις μέσω της δικαστικής διαδικασίας, λόγω της μεγάλη διάρκειας επίλυσής τους, είναι συνήθως χρονοβόρες και δαπανηρές. H εμπειρία μας στην είσπραξη οφειλών δείχνει ότι μια εξώδικη διαδικασία επιφέρει στον πιστωτή πιο γρήγορα και με λιγότερο κόστος το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ως Επιμελητήριο ενεργούμε, ώστε να εισπράξετε τις απαιτήσεις σας, ερχόμενοι σε επαφή με τον οφειλέτη και διαμεσολαβώντας για την εξόφληση του χρέους του. Προϋπόθεση αποτελεί η αποστολή αντιγράφων της μεταξύ σας αλληλογραφίας, των τιμολογίων και ενδεχομένως της κατάστασης των τόκων.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε μας τους Όρους Είσπραξης Απαιτήσεων.

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στη Γερμανία

Είσαστε κάτοικος εξωτερικού και θέλετε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό στην Γερμανία?

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο μπορεί να προβεί στην ταυτοποίηση των στοιχείων σας, η οποία απαιτείται από τα γερμανικά πιστωτικά ιδρύματα. Νομική βάση της δυνατότητας αυτής αποτελεί ο γερμανικός Νόμος περί Νομιμοποίησης Προσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Geldschwäschegesetz, GwG), σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται ο έλεγχος της ταυτότητας των φυσικών και νομικών προσώπων, που επιθυμούν να προβούν σε άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού. Ο έλεγχος γίνεται με την καταγραφή των προσωπικών στοιχείων του πελάτη σε ειδικό έντυπο, το οποίο αποστέλλει η τράπεζα και προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου για φυσικά πρόσωπα και προσκόμιση αποσπάσματος ΓΕΜΗ για τα νομικά πρόσωπα.